Meest gestelde vragen over het Mooi Leven Huis Noord-Oost Drenthe  (versie 1 februari 2023)

1       Wat is een Mooi Leven Huis?    

Het is een initiatief van ouders om samen een Mooi Leven Huis te realiseren in Noord-Oost Drenthe om hun kind met een beperking te laten wonen, te laten leven én de juiste zorg te ontvangen. In het Mooi Leven Huis is het gezin het uitgangspunt. De zorg past zich aan bij de behoefte die het gezin of het netwerk heeft om Mooi Leven mogelijk te maken. Het Mooi Leven Huis is daarom een uitbreiding van het gezin.

 2       Voor wie is een Mooi Leven Huis bedoeld?   

Het Mooi Leven Huis Noord-Oost Drenthe is bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen met een beperking die een WLZ-indicatie (ZZP 4 t/m 8) hebben. Er vindt geen uitsluiting plaats op voorhand vanwege de beperking of leeftijd. Selectie van de bewoners vindt in een later stadium plaats op basis van datum inschrijving en de samenstelling van de groepen. Nu aanmelden levert nog geen verdere verplichtingen op.

 3       Hoe groot wordt het Mooi Leven Huis?

Een mooi leven huis biedt plek aan ongeveer 24 bewoners. Daarin krijgen ze allemaal hun eigen appartement en heeft iedere groep ook zijn eigen (gemeenschappelijke) huiskamer.

 4       Waarom is het Mooi Leven Huis geen PGB ouderinitiatief?

Een PGB ouderinitiatief zorgt voor veel regie bij de ouders, maar door de kleinschaligheid zitten er vaak grotere financiële risico’s aan vast. Het ondernemerschap zorgt voor allerlei onverwachte ondernemers uitdagingen, denk bijv. aan leegstand, of personeel, en je wordt feitelijk ondernemer/bestuurder van een zorgbedrijf voor je kind. Je gaat op de stoel van een zorginstelling zitten en kunt nog steeds niet die rol loslaten die je al vanaf de geboorte van je kind invult: zorgverlener. Daarnaast komt er een moment waarop ouders de zorg niet meer kunnen verlenen, en wat dan? En als laatste vormt PGB zo langzamerhand een politiek hoofdpijndossier, waar in de toekomst allerlei veranderingen te verwachten zijn.

 Het Mooi Leven Huis combineert het beste van twee werelden: het is een ouderinitiatief waarbij ouders van kinderen met een beperking samen het initiatief nemen en een zorgaanbieder invoegt waarbij zorg op basis van Zorg in Natura wordt geleverd en je werkt met elkaar samen om, op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen, een Mooi Leven Huis voor je kind mogelijk te maken. Door de samenwerking tussen het informele (ouders, familie, vrijwilligers, buren) en formele netwerk (zorgaanbieder, verhuurder) wordt een Mooi Leven mogelijk gemaakt voor je kind.

 5       Welke financieringsvorm wordt er gekozen voor de zorg?

In plaats van PGB wordt er gewerkt met Zorg in Natura.

 6       Hoe wordt het wonen in het Mooi Leven Huis betaald?

Dit wordt betaald vanuit de WLZ-indicatie die je kind heeft. Binnen Zorg in Natura is daar budget voor, de zogenaamde Normatieve Huisvestings Component.

 7       Welke aanbieder levert de Zorg?

Deze zal door de ouders na de oprichting van de stichting geselecteerd worden op basis van vooraf vastgestelde criteria en randvoorwaarden.

 8       Wat is de bestuursvorm van het Mooi Leven Huis?

Een stichting van de ouders. Zij zijn de initiatiefnemers. Nadat de zorgaanbieder is geselecteerd en er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten, werken we richting een locatie bestuur. Dat bestuur wordt gevormd door de ouderstichting samen met de zorgaanbieder, en bestaat uit ouders, medewerkers van de zorgaanbieder en een onafhankelijke voorzitter.

 9       Welke zorg wordt er geleverd?

Alle benodigde dag- en nachtzorg.

 10      Waar komt het Mooi Leven Huis?

Het Mooi Leven Huis komt ergens in Noord of Oost Drenthe, bij voorkeur in de gemeente Borger-Odoorn, in een nog nader te bepalen woonwijk of in een dorps-/stadscentrum. In ieder geval in de buurt van primaire voorzieningen zoals een supermarkt en een arts, maar ook in de buurt van winkelvoorzieningen en openbaar vervoer. Ook vinden we het belangrijk dat het huis in een levendige woonbuurt staat, waarbij voldoende buitenruimte is, zodat er speel- en sportvoorzieningen buiten geplaatst kunnen worden, het terrein moet goed afgesloten kunnen worden. Als laatste is een goede toegangsweg en voldoende parkeergelegenheid een vereiste.

 11      Wordt er dagbesteding aangeboden in het Mooi Leven Huis?

De wens is om dagbesteding aan te bieden die aansluit bij de uitgangspunten op het gebied van het informele netwerk van het Mooi Leven Huis, en deze zelfs versterkt. Daadwerkelijke dagbesteding hangt van de behoefte van de bewoners af of er dagbesteding nodig is.

 12      Zijn er logeer studio's, of is deeltijd-wonen of een kort verblijf mogelijk?       

Dit is een wens maar of het ook mogelijk is wordt nader bepaald. Veel hangt af van de praktische uitvoerbaarheid en de financiering ervan aangezien het budget voor Zorg in Natura hier niet in voorziet. Dat betekent dat, willen we dit mogelijk maken, daar andere financieringsbronnen voor gezocht moeten worden.

 13      Hoe ziet de indeling van het gebouw eruit?

Dit wordt bepaald door een werkgroep van ouders in samenspraak met de andere ouders en de architect die later in het proces zal aanhaken. Dit zouden bijvoorbeeld twee woonlagen kunnen zijn met acht appartementen per groep bewoners. In deze appartementen kan een keukenblok in een ruime woonruimte geplaatst worden, een aparte slaapkamer, samen met een ruime badkamer aangepast op de zorgbehoefte van de bewoner.

Er is per groep een gezamenlijke huiskamer en zijn er ook centrale ruimtes voor alle bewoners met daarbij werkruimtes voor de medewerkers. De indeling en de inrichting van de appartementen wordt door de bewoners samen met hun ouders gedaan en bepaald.

 14      Wat wordt er verwacht van ouders en familie qua inbreng?        

Ouders en familieleden zijn de motor van ons initiatief en blijven continu actief betrokken. Als eerste zijn de ouders verantwoordelijk voor de start en de realisatie van het project. Een kerngroep van ouders coördineert,de overige ouders zijn actief ambassadeur en leveren hun bijdrage via werkgroepen, bijvoorbeeld:

  • Binnen (zorg, samen wonen, werken en leven)
  • Buiten (sponsoring, fondsenwerving)
  • Wonen (gebouw, inrichting, tuin, grond)
  • Mooi Leven Familie (betrokkenheid familie, vrienden, netwerk vrijwilligers, buurt)
  • Financiën (boekhouding, bank en kasboek beheer)
  • Secretariaat (mail, teams, interne en externe communicatie)
  • Social Media & PR (Facebook, Instagram, Workplace, Media)


Na de realisatie van het project blijven ouders en familie een groot actief onderdeel van het Mooi Leven team van hun kind en op basis van hun wensen, interesses en vaardigheden een actieve bijdrage leveren aan het Mooi Leven Huis. Familie en het sociale netwerk (vrijwilligers, buurt) blijven daarnaast ook nog een rol vervullen nadat de ouders de zorg niet meer kunnen bieden of ze er niet meer zijn.  

 15      Wat is de rol van NabijNetwerk?

NabijNetwerk is de eigenaar van het Mooi Leven concept, en het concept voor het Mooi Leven Huis. Vanuit hun expertise begeleidt en coacht NabijNetwerk de ouders in het tot stand laten komen van het Mooi Leven Huis in Noord-Oost Drenthe. Denk daarbij o.a. aan procesbegeleiding, oprichten stichting, selectie van zorgaanbieder en opstellen samenwerkingsovereenkomst, fondsenwerving en sponsoring.

 16      Waar zijn de andere Mooi Leven Huizen?

In Bennekom (gemeente Ede) staat het eerste Mooi Leven Huis van Nederland. Er zijn op dit moment in Nederland meer dan 35 oudergroepen actief in de diverse stadia van het proces dat moet leiden tot een Mooi Leven Huis. Onder andere in Tubbergen, Heerde, Dommelstreek, Zuid-Limburg, Veenendaal, Goes, Zuid-Holland (Nieuwkoop) en Zuid-Oost Drenthe.

Kijk voor de actuele situatie op www.mijnmooilevenhuis.nl.

 17      Wat is de huidige status van het Mooi Leven Huis in Noord-Oost Drenthe?

De ouderstichting Mooi Leven Huis Noord-Oost Drenthe is inmiddels in december 2022 opgericht, de website is bijna actief en de eerste bewoners hebben zich ingeschreven. We zullen doorgaan met het werven van nieuwe bewoners, gaan starten met het selecteren van een zorgpartner en hebben inmiddels de eerste contacten gelegd met een vastgoedpartner. Daarnaast zullen we veel tijd gaan steken in de samenwerking en versterking van de oudergroep.

 18      Wat is de verwachte realisatiedatum van het Mooi Leven Huis in Noord-Oost Drenthe?

Verwachte realisatie 2025-2027. Dit is sterk afhankelijk van het beschikbaar zijn van een locatie, het bestemmingsplan, medewerking gemeente, bouwsituatie in Nederland, etc.

 19      Hoe kan een ouder zijn kind aanmelden voor het Mooi Leven Huis?

Aanmelding door middel van een verzoek aan info@mooilevenhuisnoordoostdrenthe.nl. Het aanmeldformulier wordt dan toegezonden. De wettelijk vertegenwoordigers/ouders kunnen zich via dit formulier aanmelden. Indien gewenst is er de gesprek een gesprek met twee leden van de kerngroep om kennis te maken en elkaar te leren kennen. Daarna volgt een uitnodiging voor de eerstvolgende ouderavond. De werkelijke aanmelding kan binnenkort ook via onze website www.mooilevenhuisnoordoostdrenthe.nl plaatsvinden, waarmee ook de volgorde van binnenkomst bepaald wordt.Bent u reeds ingeschreven en is een aanmeldingsformulier in ons bezit, dan hoeft u zich niet nog een keer in te schrijven.